Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentjeTarievenKennismakingsgesprek


Als je het prettig vindt om eerst kennis te maken, of te kijken of haptotherapie bij je past kun je een kennismakingsgesprek bij mij plannen. Dit duurt 25 minuten en hier zijn geen kosten aan verbonden.


Haptotherapie


Een individueel traject Haptotherapie duurt 50 minuten en kost € 80,- per sessie. Deze tarieven gelden ook voor het intake gesprek. Vooraf maken we inschatting van het aantal sessies. Vaak worden deze geheel of gedeeltelijk vergoed.


Relatietherapie


Relatietherapie duurt ongeveer 75 minuten en kost € 135,-. Relatie therapie wordt niet vergoed door zorgverzekeraar.


Coaching


De kosten zijn € 105,- per sessie van 60 minuten. Voorafgaand aan het traject plannen we evaluatiemomenten in en bekijken we in hoeverre het doel behaald is en wat er nog nodig is (hoeveel sessies en in welke frequentie).


Betalen


Wat betreft betalingen: graag per sessie (via betaalautomaat/pin). Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Je ontvangt daarvan een rekening met de benodigde gegevens.

 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief btw en gelden per 1-10-2017. De btw voor haptotherapie is 0%, voor relatietherapie en coaching 21%. Voor werkzaamheden zoals het opstellen van behandelplannen, dossiers en eventuele rapportage naar verwijzer en/of huisarts, kunnen kosten in rekening worden gebracht.


Betalingsvoorwaarden (VVH)


Facturen worden  indien mogelijk per mail verstuurd naar het door u opgegeven mail adres.

  1. De door de haptotherapeut aan een patiënt/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.
  2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rent aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.
  3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.