Over Mans Kuijpers » Privacy en voorwaarden


Algemene voorwaarden Haptotherapie Betalingsvoorwaarden


 • Een behandeling haptotherapie kost € 85,00. Ook de intake geldt als behandeling.
 • Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt 100% van het tarief van het consult in rekening gebracht.
 • Voorafgaand aan de behandelafspraak ontvangt cliënt een e-mail bericht. Hierin staan de datum en tijd van de afspraak duidelijk vermeld. Op verzoek van de cliënt kan de therapeut de afspraak op een afsprakenkaart noteren. Indien er onenigheid ontstaat met betrekking tot het tijdstip van de geplande behandeling is het aan de cliënt, door middel van de door de (therapeut ingevulde) afsprakenkaart of het verstuurde e-mailbericht, om zijn gelijk aan te tonen. 
 • Facturen worden, indien mogelijk, via de mail verstuurd (naar het door u opgegeven mail adres).
 • Betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen na factuurdatum. Een eerste herinnering, deze is zonder kosten en is ook 14 dagen. Als er dan nog geen betaling heeft plaats gevonden ontvangt u een zogenaamde 14-dagen brief (betaling binnen 15 dagen na bezorging brief). Daarna wordt de incasso uit handen gegeven. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Behandeling


 • Een behandeling duurt ongeveer 50 minuten. In principe staan de eerste drie sessies in het teken van de intake. Na deze drie sessies vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere afspraken worden gemaakt. Na deze evaluatie en bij beëindiging van de therapie informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer.
 • Tijdens een sessie werk ik met het gesprek, oefeningen en werken op de bank. Hierin speelt aanraken een rol.

Privacy reglement


 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering (http://www.rijksoverheid.nl). Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 • Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut en wordt minimaal 15 jaar (max.40 jaar) na afronding van het therapeutische proces bewaard.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Teneinde de therapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat schriftelijk aan mij mededelen. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling


 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de Vereniging Van Haptotherapeuten. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.